Politika GDPR dokumenty:

Politika GDPR dokumenty

Informace pro občany a obchodní partnery o GDPR
Mateřská škola Markvartice, příspěvková organizace
Vážení,
i pro naši Mateřskou školu Markvartice, příspěvková organizace platí od 25. května 2018 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zkráceně GDPR.
Toto sdělení je určeno občanům a obchodním partnerům, aby znali přístup naší organizace k právům a povinnostem, které z nařízení EU vyplývají.
A. Vypracovali jsme ucelený systém řídicích dokumentů, které pokrývají problematiku GDPR. Cílem je co nejvyšší bezpečnost osobních údajů jak občanů a zaměstnanců organizace, ale i obchodních a jiných partnerů.
B. Systém řídicích dokumentů je trojstupňový, v prvním stupni je to Politika GDPR, ve druhém Směrnice GDPR a ve třetím Návodky GDPR. Kromě těchto dokumentů vedeme záznamy o zpracování osobních údajů.
C. Pro správné nastavení pravidel zpracovává organizace analýzu rizik a k rizikům s nejvyšším indexem přijímá opatření ke zmírnění rizika.
D. Naše organizace se nespoléhá jen na nastavení systému, ale plánuje každoroční audit úrovně zavedení GDPR a celkové roční přezkoumání systému GDPR.
E. Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl nasmlouván Mgr. Zbyněk Neumann, kontakty na něj jsou poverenec@rssemily.cz a +420 777689489.
F. Koordinátorem GDPR byla jmenována paní Mgr. Alena Egrtová. Ta bude styčným pracovníkem mezi pověřencem, zákonnými zástupci žáků, občany a obchodními partnery. Pokud by případný problém nevyřešil, obraťte se na ředitele školy.
G. U pověřence GDPR můžete uplatnit svá práva podle GDPR.
H. Pokud budete naší organizací vyzváni k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, zvažte, zda jste tento souhlas schopni v souladu se svým svědomím poskytnout. Nikdo vás k tomu nemůže nutit, neudělení vybraných souhlasů však může znamenat nemožnost vykonávat určitou funkci. Mějte na paměti, že každý souhlas je odvolatelný.

V Markvarticích dne 21. května 2018Mgr. Alena Egrtová
Ředitelka
POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jsme základní a mateřskou školou a zpracováváme tedy různé druhy osobních údajů, žáků, jejich zákonných zástupců, občanů, zaměstnanců, obchodních partnerů nebo dalších osob. Platí tedy i pro nás
Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation).
Naším cílem je poskytovat občanům, zaměstnancům, obchodním partnerům i dalším subjektům bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití. Přijali jsme následující vizi:


Mateřská škola Markvartice, příspěvková organizace je prostřednictvím svých zaměstnanců zárukou bezpečí osobních údajů svých žáků, jejich rodičů a zástupců i všech našich partnerů.


Tuto vizi naplníme soustředěním se na následující opatření:
1. Systém managementu bezpečnosti osobních údajů. GDPR zavádíme jako ucelený systém s provázanými řídicími dokumenty (politika, směrnice, návodky) a záznamy.
2. Poveřenec pro ochranu osobních údajů. Plníme zákonnou povinnost, pro oblast ochrany osobních údajů jsme získali tzv. pověřence, který bude dbát na správnou metodiku práce s osobními údaji a prověřovat naše administrativní postupy.
3. Žáci a jejich zákonní zástupci – správní agendy. V agendách souvisejících s žáky a jejich zákonnými zástupci plně dbáme na ochranu jejich osobních údajů ve smyslu GDPR.
4. Zaměstnanci. O osobách zaměstnaných na základě pracovní smlouvy nebo dohody vedeme jen nutné záznamy pro výkon personální a mzdové agendy.
5. Obchodní partneři a další osoby. O konkrétních osobách obchodních partnerů a dalších osobách (poradcích, kontrolorech atd.) shromažďujeme jen záznamy nutné pro příslušnou činnost (nákup materiálu a služeb, poradenství, kontrolní činnost atd.). Partnery upozorňujeme, že dodržujeme pravidla GDPR a vyžadujeme totéž od nich.
6. Softwarové produkty evidující osobní údaje. Posuzujeme využívané i nové softwarové produkty z pohledu evidence osobních údajů. Požadujeme od dodavatelů podporu GDPR při jejich využívání včetně funkcí pro plnění práv subjektů.

Tato Politika GDPR je závazkem obce naplňovat zásady v oblasti ochrany osobních údajů. Politika GDPR je základem pro stanovování dílčích cílů. Naši zaměstnanci jsou s Politikou GDPR opakovaně seznamováni, odpovídají za její plnění.

Tato Politika GDPR se přijímá na dobu neurčitou. Přezkoumávána z hlediska aktuálnosti a účinnosti může být kdykoli, minimálně 1x ročně.

V Markvarticích dne 10. května 2018Mgr. Zbyněk Neumann Mgr. Alena Egrtová
pověřenec GDPR Ředitelka