ŠVP:

ŠVP

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Markvartice

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program

pro předškolní vzdělávání

 

 

 

V Markvarticích                           ……………………….

                                                                  razítko a podpis

Výchozím a závazným dokumentem pro tvorbu Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání naší mateřské školy, je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Na tvorbě ŠVP pro předškolní vzdělávání se podílely pedagogické pracovnice Mateřské školy v Markvarticích.

 Tento dokument je zpracován na období dvou let.      Pro školní roky           2013-2014

                                                                                                                      2014-2015                                                                                       

ŠVP pro PV byl schválen na pedagogické poradě dne 22. 8. 2013.

 

ŠVP pro PV je vyvěšen ve vstupních prostorách MŠ a je k dispozici rodičům i ostatní veřejnosti. Dále je ke zhlédnutí na internetových stránkách MŠ.

Platnost dokumentu je od 1.9. 2013 do další aktualizace.

 

 

Podpis pedagogických pracovníků:

 

Mgr. Alena Egrtová                                         ……………………………………….

Žaneta Rudolfová                                            ……………………………………….

 

 

Podpis nepedagogických pracovníků:

 

Marcela Javůrková                                          ……………………………………….

Jaroslava Jenčková                                         ………………………………………

………………………………

Mgr. Alena Egrtová, ředitelka

Obsah:

 

1.     Indentifikační údaje o škole

2.     Obecná charakteristika školy

3.     Koncepce školy, dlouhodobé cíle

4.     Podmínky vzdělávání

4.1.           Materiální podmínky

4.2.           Životospráva

4.3.           Psychosociální podmínky

4.4.           Řízení školy

4.5.           Personální zajištění

4.6.           Spoluúčast rodiči

4.7.           Spolupráce se zřizovatelem

4.8.           Spolupráce s veřejností

5.     Organizace a provoz školy

6.     Charakteristika vzdělávacího programu

7.     Vzdělávací obsah

8.     Evaluační systém

 


1.Identifikační údaje o škole

Název školy:                  Mateřská škola, Markvartice

Adresa:                          507 42 Markvartice 105

Kontakt:                         Telefon 493 577 123

e-mail.msmarkvartice@seznam.cz

Ředitelka školy:              Mgr. Alena Egrtová

Zřizovatel školy:             Obec Markvartice

Kolektiv školy :              Žaneta Rudolfová           učitelka

Marcela Javůrková          školnice

Součástí školy je školní jídelna.

Kolektiv školní jídelny :           Marcela Javůrková vedoucí

Jaroslava Jenčková         kuchařka

Kapacita školy:                        28 dětí

Počet tříd v provozu:               jedno smíšené oddělení

Provozní doba MŠ:                 7.00 – 16,00 hodin

Výše úplaty:                   200 Kč měsíčně za dítě

 

Počet pedagog. pracovníků:     2


2.Obecná charakteristika školy

Mateřská škola v Markvarticích byla vybudována jako účelová stavba v klidném prostředí na okraji obce. Budova je menší, přízemní, umístěna v zahradě, dál od místní komunikace a má jednu třídu pro 28 dětí. Byla budována svépomocí. V roce 1974 v červenci byly provedeny výkopy pro základy. Výstavba pokračovala v další letech, v roce 1975 byla vyhloubena studně, 1977 bylo instalováno elektrické topení do podlahy. K tomu účelu byla vystavěna další trafostanice na rozcestí u Javůrků. Výstavba byla spojena s mnohými obtížemi. Práce se prováděly brigádnicky. 150 brigádníků odpracovalo 9 000 hodin. Náklad na vybudování byl 1 500 000 korun. 12.října v roce 1978 byla slavnostně otevřena a 13. října začal pravidelný provoz. Zapsáno bylo 33 dětí z Markvartic a okolních obcí.

            Velmi pěkné je umístění školy v zahradě dále od místní komunikace.Škola má jednu třídu, a hernu oddělené zatahovacími dveřmi,menší třídu pro výtvarné a pracovní činnosti navazující na hernu,zastřešenou terasu,velkou zahradu .Na zařízení zahrady jsou prováděny pravidelné bezpečnostní kontroly. Součástí budovy je školní jídelna se zázemím, dále šatna a hygienické zařízení.Všechny prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické normy.

V  roce 2011, byla provedena částečná rekonstrukce budovy. Došlo k výměně oken a vytvoření ložnice ze skladového prostoru. V roce 2013 byla vytvořena ještě jedna ložnice.

Zaměstnanci školy se snaží vytvořit dětem příjemné a podnětné prostředí, kde se všichni cítí dobře, děti jsou zde oceňovány a přijímány s pochopením a láskou. Snažíme se o to, aby naše mateřská škola byla místem, kde se děti učí kamarádství, spolupráci, vzájemné pomoci a toleranci  jeden k druhému.


3.Koncepce školy a dlouhodobé cíle

Motto: „Jen společně můžeme dosáhnout toho, že člověk, který vyroste z dnešního dítěte, bude

nejen umět a znát, ale jeho srdce nebude okoralé a nepřístupné, nebude lhostejný k lidem , k přírodě ……“

 

Mateřská škola v Markvarticích se nachází v klidném prostředí na okraji obce s možnostmi přirozeného a pevného sepětí s přírodou. Nabízí se zde podmínky k rozvíjení dětské osobnosti ve všech směrech a to  v  přirozeném prostředí skupiny vrstevníků s ohledem na individuální potřeby, možnosti a zájmy.

Našim cílem je v dětech probouzet aktivní zájem o poznávání a objevování světa, ve kterém žijí a probouzet jejich chuť něčemu se učit.  Chceme rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Děti jsou vedeny k samostatnosti, k vzájemné toleranci a pomoci jeden druhému. Cílem výchovně vzdělávací práce mateřské školy je dát dětem základy kompetencí důležitých pro život, ve vztahu k jejich věku, individualitě a rodinnému zázemí.

Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání dětí je kvalitní odborná práce pedagogických pracovnic, která je zaměřená na kompletní a  individuální péči o všechny svěřené děti v průběhu  celého dne.

Hlavní důraz je kladen na zajištění pedagogického přístupu k dětem, kde péče, výchova a vzdělávání

vytváří jeden celek, kde je vyváženě zastoupeno spontánní a záměrné učení založené na aktivní účasti dítěte. Při výchovném a vzdělávacím procesu je důležité stavět na spolupráci s rodinou a okolím.

K tomuto všemu je potřeba vést, motivovat a koordinovat celý kolektiv zaměstnanců, zvláště pedagogické pracovníky, k dalšímu vzdělávání, rozšiřování kvalifikace a následnému účinnému přenášení poznatků do praxe.

Dlouhodobé cíle školy

Vytvoření zdravých životních návyků a postojů

§         dostatek příležitostí k spontánnímu pohybu a sportovním aktivitám

§         podpora zdravých stravovacích návyků

§         dostatek příležitostí k získávání poznatků o svém zdraví i zdraví druhých a jeho ochraně

§         zklidňování dětí , odstraňování hlučnosti s ohledem na zdraví dětí i dospělýc

Vytvoření příjemného a podnětného prostředí

§         dostatečná vybavenost hračkami, pomůckami i výtvarným materiálem

§         dbát na to, aby dětský nábytek a vybavení bylo pro děti bezpečné a estetické

§         školní zahradu účelně a kvalitně vybavit

§         zajišťování optimálního mikroklima prostředí v MŠ

Pedagogická činnost související se vzděláváním dětí

§         vyváženost v zařazování spontánních a řízených aktivit

§         citlivá reakce pedagoga na okamžitou situaci

§         dostatečná motivace dětí k aktivnímu poznávání a objevování

§         tvorba vhodných podmínek pro rozvoj dětí se speciálními potřebami /logopedická prevence, grafomotorika/, tvorba individuálních vzdělávacích plánů

§         podpora talentovaných dětí

§         další vzdělávání pedagogických pracovníků

§         zkvalitňování ŠVP

Vytváření předpokladů pro udržení dobrého jména školy

§         otevřená spolupráce mezi rodinou a školou

§         zapojení školy do života obce

§         včasné pedagogické a odborné poradenství, spolupráce s odbornými pracovišti

§         propagace školy na internetových stránkách

4.Podmínky vzdělávání.

Budova školy se svým umístěním v pěkném klidném prostředí plně vyhovuje svému účelu. Má dostatečně velké prostory a takové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Pro lepší adaptaci dětí na nové prostředí umožňujeme rodičům vstup do tříd během celého dne.

4.1. Materiální podmínky

§         třída, herna, hygienické zázemí a ložnice na sebe vzájemně navazují / místnosti jsou dostatečně světlé a prostorné/

§         herna je členěna vhodným dětským nábytkem do herních a pracovních koutků

§         prosklené dveře z herny umožňují vstup na chráněnou terasu, která je součástí zahrady

§         dostatečné množství hraček a tělovýchovných nářadí a náčiní umožňuje dětem variabilně rozvíjet své zájmy /hračky i výtvarné potřeby jsou dětem snadno dostupné/

§         dvě ložnice vybaveny vhodnými lůžky k odpočinku dětí

§         nespavé děti mají k dispozici relaxační aktivity

§         dostatečné a vhodné vybavení školní zahrady k pohybové aktivitě

§         vybavení zahrady k pracovní činnosti - školní záhonky na pěstování zeleniny a květinové záhonky na estetický vzhled zahrady

§         aktuální výzdoba tříd a celé budovy dětskými pracemi

§         součástí zařízení je i vlastní kuchyně

Slabé stránky

§         špatný stav hlavních vchodových dveří

§         v prostorách tříd je neúsporné osvětlení

§         jsou potřeba nové regály ve skladu

§         schází stínící žaluzie na okna

§         potřeba obnovit novými herními prvky zahradu

§         špatný stav oplocení školní zahrady

 

4.2. Životospráva  

§         poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, dle příslušných předpisů

§         jídelníček je sestaven na základě racionální výživy

§         je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů

§         je zajištěn pitný režim v průběhu celého dne /čaj, minerálky, ovocné šťávy, pitná voda,../

§         mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly

§         děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému společenskému stolování

§         je dodržován každodenní pobyt venku k němuž je využívána školní zahrada a nebo vycházky po okolí školy /pouze za nepříznivých podmínek zůstáváme  uvnitř ve školce/

Slabé stránky

§         odmítání některých jídel dětmi /pomazánky, zelenina/

§         oblečení dětí ne vždy odpovídá aktuálnímu počasí

4.3. Psychosociální podmínky

§         všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se v MŠ cítily spokojeně a bezpečně

§         všechny děti mají v MŠ stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti

§         děti jsou vedeny k dodržování pravidel chování a na tvorbě těchto pravidel se také podílejí

§         osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádů a norem, které jsou ve škole stanoveny

§         učitelky k dětem přistupují individuálně, tak aby se rozvíjela jejich osobnost, všestrannost a talent a ve své práci využívají především hru, poskytují dětem široký prostor k různým činnostem

§         v tomto prostoru však musí být zastoupeny, jak spontánní aktivity, tak i cílené aktivity, které citově a nenásilně předkládají učitelky

§         převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si

function fblike(){document.getElementById('fb-like').innerHTML = '';}window.onload = fblike